CẤU HÌNH KIẾM XU
Nếu tài khoản hết hạn hãy cập nhật bằng cách thêm lại tài khoản!
ID USER USER_ID NAME TOKEN ALL RUN LAST RUN COIN STATUS TIME ACTION
ID USER USER_ID NAME TOKEN ALL RUN LAST RUN COIN STATUS TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tài khoản được thêm vào hệ thống sẽ tự động kiếm xu cho bạn.
*: Mặc định tài khoản sẽ cho phép like chéo, bạn có thể yêu cầu thêm các tính năng khác để nhận thêm xu.
*: Giá xu hiện tại:

Like post: 5đ 1 like.

Like page: 20đ 1 like page.

Theo dõi: 20đ 1 theo dõi.

*: Xu có thể dùng để yêu cầu tương tác hoặc bán cho người khác.
*: Hiện tại chưa hỗ trợ đổi xu trực tiếp về tài khoản, sẽ hỗ trợ sớm nhất.